Strona główna

Zaloguj lub załóż konto
 

Strona główna : Regulamin serwisu
[?]
Szukaj


[?]
Kandydaci
[?]
W serwisie
 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DARMOWYCH ORAZ KOMERCYJNYCH KONT W RAMACH SERWISU PRiZMAT.PL

 
 
 

§ 1. Postanowienia wstępne i przedmiot regulaminu

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Usługi darmowych oraz płatnych kont są świadczone przez PRiZMAT.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Warownej 89, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2113/2004.
 3. Znaki firmowe „PRiZMAT.pl” „PortalWyborczy.pl” są własnością firmy PRiZMAT.pl
 4. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne – jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dokonanie pierwszej zapłaty za usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.
 

§ 2. Słownik nazw

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez PRiZMAT.pl usługi darmowych oraz płatnych kont
 2. Darmowe konto - oznacza opisane w niniejszym regulaminie zasady korzystania i świadczenia przez PRiZMAT.pl nieodpłatnie usługi udostępniania na rzecz użytkowników-internautów wydzielonych kont w Portalu PRiZMAT.pl, a opisanych na stronie http://www.prizmat.pl/rejestracja.php
 3. Płatne (komercyjne) konto - oznacza opisane w niniejszym regulaminie zasady korzystania i świadczenia przez PRiZMAT.pl odpłatnie usługi udostępniania na rzecz użytkowników-polityków i kandydatów startujących w wyborach, wydzielonych kont w Portalu PRiZMAT.pl a opisanych na stronie http://www.prizmat.pl/rejestracja.php
 4. PRiZMAT - oznacza PRiZMAT.pl z siedzibą w Krakowie przy ul. Warownej 89.
 5. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług komercyjnych lub darmowych kont świadczonych przez PRiZMAT na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem usług komercyjnych lub darmowych kont świadczonych przez PRiZMAT, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Dodatkowe funkcjonalności i usługi - oznaczają dodatkowe usługi świadczone przez PRiZMAT.pl na rzecz Użytkowników. Dodatkowe usługi to te, których nie otrzymuje się standardowo w ramach wykupionego abonamentu, lub dotyczą rozszerzenia wykupionego abonamentu. (Np. rozszerzenie usługi konta komercyjnego z konta radnego dzielnicy na konto do wszystkich typów wyborów; dokupienie dodatkowej pojemności dla konta, wykupienie dodatkowych statystyk). Odpłatne usługi dodatkowe dostępne są jedynie dla kont komercyjnych. Informacje o cenie i zakresie usług dodatkowych publikowane są w cenniku PRiZMAT.pl
 7. Konto użytkownika (bezpłatne lub płatne) - oznacza wydzieloną część techniczną i organizacyjną podstron w Portalu Wyborczym, która umożliwia realizację usług i funkcjonalności, dla jakich została zarejestrowana. Konto użytkownika można założyć poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://www.prizmat.pl/rejestracja.php. Konto Użytkownika umożliwia dostęp do zbioru funkcjonalności takich jak miejsce na serwerze lub dostęp do usług administracji kontem etc. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem.
 8. Zawartość konta użytkownika - oznacza wszystkie pliki i dane, które w danym momencie znajdują się na wydzielonym Koncie Użytkownika z nią powiązanym lub we wszystkich udostępnianych zasobach w ramach danej usługi.
 9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z wybranego typu konta i dodatkowych funkcjonalności; Login stanowi element adresu konta Użytkownika. Dla danej nazwy login można założyć tylko jedno konto w PRiZMAT.pl
 10. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do swojego konta oraz korzystania z usług i dodatkowych funkcjonalności.
 11. Okres Próbny - oznacza okres, w czasie którego Użytkownik wykupujący konto komercyjne może korzystać bezpłatnie z funkcjonalności konta w celu zapoznania się z zakresem i jakością świadczonych usług.
 12. Okres abonamentu – dotyczy kont komercyjnych. Konta bezpłatne zakładane są bezterminowo. Okres abonamentu oznacza okres, w czasie, którego Użytkownik może korzystać z wybranego przez siebie konta w zamian za wniesienie Opłaty Abonamentowej. Korzystanie z funkcjonalności dodatkowych wymaga opłaty dodatkowej zgodnej z cennikiem.
 13. Okres zawieszenia – jeśli po okresie próbnym, na konto PRiZMAT.pl nie wpłynie opłata abonamentowa, obsługa konta ulega zawieszeniu. Oznacza to, że użytkownik konta w okresie zawieszenia nie może aktualizować konta, natomiast treść konta jest nadal publikowana i ogólnie dostępna w portalu.
 14. Zablokowanie konta użytkownika - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z konta, a samo konto jest niedostępne w portalu i niewidoczne dla internautów.
 15. Cennik - oznacza pełne zestawienie aktualnych opłat: abonamentowych i dodatkowych, za jakie PRiZMAT świadczy wszystkie usługi na rzecz Użytkowników.
 16. Opłata Abonamentowa - oznacza określoną w Cenniku opłatę, do której wniesienia jest zobowiązany Użytkownik po okresie próbnym, w zamian za użytkowanie konta komercyjnego przez określony w cenniku okres czasu.
 17. Rachunek PRiZMAT - oznacza rachunek bankowy wskazany przez PRiZMAT, na który Użytkownik wpłaca Opłatę Abonamentową i Opłatę Dodatkową.
 18. Wniesienie Opłaty Abonamentowej (lub Opłaty Dodatkowej) - oznacza:
  1. w przypadku wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy PRiZMAT.pl - uznanie Rachunku PRiZMAT.pl Opłatą Abonamentową lub Opłatą Dodatkową wniesioną przez Użytkownika lub osobę trzecią oraz pozytywna weryfikacja wpłacającego przez PRiZMAT.pl;
  2. w przypadku wpłaty za pośrednictwem osoby (firmy) trzeciej współpracującej z PRiZMAT.pl - otrzymanie przez PRiZMAT.pl informacji od współpracującej z PRiZMAT.pl osoby (firmy) o dokonaniu Opłaty abonamentowej lub Opłaty Dodatkowej oraz pozytywna weryfikacja wpłacającego przez PRiZMAT.pl.
 19. Administrowanie kontem – dla kont komercyjnych: część usługi dostępna w ramach wykupionego abonamentu, oznacza zespół narzędzi umożliwiających uzupełnianie danych, edycję i modyfikacje, dodawanie zdjęć poprzez przesyłanie plików oraz usuwanie danych i zdjęć. Dla konta darmowego, oznacza to możliwość zapisania w ramach konta własnych ustawień oraz zapamiętanie preferencji.
 20. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez PRiZMAT.pl przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 21. Domena – unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
 22. Subdomena (poddomena)– unikalny w dla Serwisu PRiZMAT ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji dla klienta komercyjnego, zawierający zaproponowaną przez Niego i zaakceptowaną przez PRiZMAT nazwę i umożliwiający przekierowanie na konto klienta w PRiZMAT.pl
 23. Aktywacja (usługi) – udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
 

§ 3. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

 1. Sposób zawarcia umowy.
  1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach PRiZMAT.pl Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 21 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie PRiZMAT.pl uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o dopełnienie do długości opłaconego okresu abonamentowego.
  2. Klient, aktywując usługę (konto), oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału PRiZMAT.pl W razie poniesienia przez PRiZMAT.pl jakiejkolwiek szkody, spowodowanej używaniem przez Klienta nazwy Usługi naruszającej prawa osób trzecich, Klient zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
  3. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych i prawdziwych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji konta. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia PRiZMAT.pl do zablokowania i zaprzestania kontynuacji usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji PRiZMAT.pl nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością PRiZMAT.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez PRiZMAT.pl wykonywana.
  4. PRiZMAT.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi (konta) w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa (konto) została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania umowy bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Operatora w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
  5. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu dwóch dni roboczych od aktywacji Usługi faktury pro-forma, chyba, że Klient nie zaznaczył chęci otrzymania faktury pro-forma w trakcie rejestracji. W takim przypadku dane dla płatności dostępne są z poziomu konta użytkownika.
  6. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi (konta) na kolejne 5 dni. Otrzymanie przez PRiZMAT.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług (konta). Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje degradacja konta do konta bezpłatnego.
  7. 21 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, PRiZMAT.pl powiadomi poprzez e-mail klienta o kończącym się okresie abonamentowym, oraz gdy klient sobie tego życzy wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi (konta) na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez PRiZMAT.pl w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług (konta). Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje degradacja konta do konta bezpłatnego i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
  8. PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, itp.).
 

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi (konta) w celach służących świadczeniu przez PRiZMAT.pl usług oraz wystawienia dowodów księgowych.
 2. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 3. PRiZMAT.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 4. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, PRiZMAT.pl ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa organizacji, adres strony internetowej) na liście referencyjnej PRiZMAT.pl.
 

§ 5. Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

 1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, PRiZMAT.pl wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 2. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
 3. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
  1. nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż opisana w cenniku długość okresu abonamentowego dla danej usługi.
  2. rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu  proporcjonalnej kwoty abonamentu
 

 § 6. Zmiany umowy

 1. Regulamin stanowi integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w §1 punkt 5 przez czas trwania okresu abonamentowego. PRiZMAT.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego PRiZMAT.pl przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.
 3. Rozwiązanie umowy.
  1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług PRiZMAT.pl w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
  3. PRiZMAT.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę PRiZMAT.pl lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji PRiZMAT.pl nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością PRiZMAT.pl wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez PRiZMAT.pl wykonywana.
 

  § 7. Świadczenie usług 

 1. Warunki szczegółowe świadczenia usług.
  1. PRiZMAT.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.
  2. W ustawowym czasie ciszy przedwyborczej i dniu wyborów, konta, których cisza przedwyborcza będzie dotyczyć zostaną zablokowane - nie będzie możliwości aktualizacji danych konta oraz forum, a także nie będzie możliwości wysyłania z konta kandydata maili do internautów. Konta zostaną odblokowane po zakończeniu głosowania.
  3. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, PRiZMAT.pl zobowiązuje się do poinformowania o tym     Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. PRiZMAT.pl nie utrzymuje kont o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). PRiZMAT.pl zabrania także      rejestracji kont, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez PRiZMAT.pl.
  5. Z chwilą wygaśnięcia abonamentu (lub okresu próbnego) usługi konta komercyjnego, tracą jednocześnie ważność wszystkie konta e-mail i subdomeny działające w domenie tej Usługi, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.
  6. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usługi, zakupu własnej domeny, lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta.
  7. PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
  8. Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.
  9. PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
  10. Użytkownicy serwisu zobowiązują się nie wiązać PRiZMAT.pl  w żadne spory o charakterze prawnym, bądź finansowym, w których PRiZMAT.pl nie jest stroną.
 

  § 8. Odpowiedzialność PRiZMAT.pl i reklamacje.

 
 1. Odpowiedzialność PRiZMAT.pl
  1. PRiZMAT.pl ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności.
  2. PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen.
  3. W razie zawinionego przez PRiZMAT.pl  braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 48 godzin, PRiZMAT.pl zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
  4. PRiZMAT.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
      i.      braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez PRiZMAT.pl,
     ii.      nieprawidłowego użytkowania Usług,
    iii.      podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
    iv.      naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
     v.      siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
    vi.      działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania sieciach operatorów telekomunikacyjnych , komórkowych itp.), na które PRiZMAT.pl nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
   vii.      posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.
  5. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą PRiZMAT.pl na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
  6. Osobą odpowiedzialną za treści i pliki graficzne prezentowane w ramach konta klienta umieszczone w ramach serwisu jest abonent tej strony.
  7. Klient może dochodzić roszczeń wobec PRiZMAT.pl na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
  8. Postępowanie reklamacyjne:
     i.      Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
                    1.      Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
                    2.      nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
                    3.      przedmiot reklamacji,
                    4.      okoliczności uzasadniające reklamację
   ii.      Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Operatora, wskazany w niniejszym  Regulaminie.
   iii.      Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 21 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
 

 § 9. Postanowienia końcowe

        1.  Postanowienia końcowe
a. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej PRiZMAT.pl i od     tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z PRiZMAT.pl Umów.
b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.
 
 
Kraków dn. 6 września 2006 r.
 

Cennik opłat za konta (ważny od dnia 01.09.2006 r.)

 

 • Aktualny cennik dla kont kandydata

   

Obecnie w Portalu Wyborczym dostępne są dwa rodzaje kont:
- tańsze dla kandydatów tylko do Rad Dzielnic (i innych jednostek pomocniczych gmin)
- droższe dla kandydatów startujących do innych szczebli samorządu (rady miasta, prezydenta, burmistrza, sejmiku samorządowego, itp.)
W ramach droższego konta dostępne jest również wskazanie, jako celu kandydatury – rady dzielnicy.

Cennik dla konta indywidualnego:

 

1. Konto kandydata jednostek pomocniczych gminy (dzielnicy/osiedla/sołectwa) 
50,00 zł (brutto: 61,00 zł) /roczny abonament

2. Konto kandydata do wszystkich szczebli samorządu
230,00 zł (brutto: 280,60 zł) /roczny abonament

 

Cennik dla kont rejestrowanych grupowo (grupa – minimum 20 dowolnych kont) jest niższy o 20%:

 

1. Konto kandydata jednostek pomocniczych gminy (dzielnicy/osiedla/sołectwa) 
40,00 zł
(brutto: 48,80 zł) /roczny abonament

2. Konto kandydata do wszystkich szczebli samorządu
184,00 zł
(brutto: 224,48 zł) /roczny abonament

 

Ceny dla kont rejestrowanych w grupach powyżej 100 kont – negocjowane są indywidualnie.
W celu rejestracji kont grupowych prosimy o kontakt: biuro@portalwyborczy.pl

 

 • Okres testowy

   

Każde płatne konto po rejestracji można testować za darmo przez wskazany w portalu okres testowy. Obecnie okres testowy wynosi 21 dni!

W trakcie zbliżania się do dnia wyborów, okres ten będzie sukcesywnie skracany:

  • na 23 dni przed wyborami okres testowy zostanie skrócony do 14 dni darmowych testów;
  • na 16 dni przed wyborami okres testowy zostanie skrócony do 7 dni darmowych testów;
  • na 9 dni przed wyborami okres testowy zostanie skrócony do 2 dni darmowych testów;
  • na 3 dni przed wyborami możliwość rejestracji konta kandydata zostanie wstrzymana.


Jeśli po upływie okresu testowego nie zarejestrujemy wpływu opłaty abonamentowej, konto zostanie automatycznie zablokowane na kolejne 7 dni (
zablokowanie konta oznacza, że nie będzie można dokonywać na nim żadnych aktualizacji, nieaktywne staną się domeny z dostępami do konta np.: www.nazwiskokandydata.portalwyborczy.pl, oraz adres pocztowy: nazwiskokandydata@portalwyborczy.pl, nieaktywne stanie się także forum kandydata).

Jeśli w ciągu tych 7 dni nie zanotujemy wpływu opłaty abonamentowej, po ich upływie konto zostanie zdegradowane do bezpłatnego konta internauty, a dane zawarte w ramach konta kandydata zostaną skasowane.
Zatem kandydat, który podejmie decyzję o rezygnacji z prowadzenia konta w Portalu Wyborczym nie musi specjalnie informować biura portalu. Wystarczy, że w okresie testowym nie otrzymamy wpłaty z tytułu utrzymania konta.

 

 

Powiadom znajomego | Dodaj jako startową | Wchodzisz z adresu IP: 54.147.16.12
Copyright 2004-2006 © PRiZMAT.pl | Regulamin serwisu | Zastrzeżenia prawne | Ochrona prywatności